โลจิสติกส์ไทยยังเชยใช้คน


พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.16 น.
ไซแมทจับมือซีบร้า หนุนใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา ชี้ผู้ประกอบการในไทยยังนิยมบริหารจัดการโดยใช้คนเป็นส่วนใหญ่

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีบร้า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีกับโลจิสติกส์ในยุค4.0 “ มีกลุ่มผู้บริหารจากบริษัทด้านธุรกิจออนไลน์ และบริษัทขนส่งชั้นนำ กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน โดยนายศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซีบร้าฯ กล่าวว่า การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค 4.0 มีความท้าทายมาก ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยลดช่องว่างลงได้ และทำให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองที่สามารถสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภค และแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกส์จำเป็นต้องปรับแนวคิด วิธีการทำงาน และปรับกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ในการได้รับบริการโลจิสติกส์ที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา

ด้านนายเมธัช อุดมมหันติสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตเฉลี่ยปีละ 8-10% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการในไทยยังนิยมบริหารจัดการโดยใช้คนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วน 30% ต่อ70% เมื่อเทียบกับการใช้เทคโนโลยี จึงส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในไทยยังมีตัวเลขสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลงได้10-15%แล้ว ยังเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถนำมาทดแทนคนได้ เช่น ระบบซอฟแวร์ สมาร์ทโฟน คลังสินค้าอัตโนมัติที่มีหุ่นยนต์หยิบสินค้าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น…

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/669485