เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


กำหนดกำร และขั้นตอนกำรลงทะเบียน
หลักสูตร ต่ออำยุใบรับรองผู้ชำนำญกำรศุลกำกร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

กำรรับสมัคร
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มกรำคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://customs-specialist.com เท่านั้น (ระบบจะไม่เปิดรับสมัครก่อนแต่อย่างใด)
***ชำระค่ำลงทะเบียนในวันสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มกรำคม 2562 เท่ำนั้น
***กำรสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้นำหลักฐำนกำรชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ต่อเจ้ำหน้ำที่แล้วเท่ำนั้น

เงื่อนไขกำรสมัคร
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าหลักสูตรฯ คือผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เท่านั้น ได้แก่
1) ผู้ชานาญการที่ใบรับรองหมดอายุก่อน 30 เมษำยน 2562 (รำยชื่อตำมเอกสำรแนบ)
2) ผู้ชานาญการที่ใบรับรองหมดอายุแล้วและได้ยื่นหนังสือคำร้องขอผ่อนผันแล้ว (รำยชื่อตำมเอกสำรแนบ)

กำหนดกำรอบรม
หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชานาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 5 วัน

ครั้งที่ วันที่อบรม เวลำ/สถำนที่
1 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ขั้นตอนกำรสมัคร
1. เปิดเว็บไซต์ http://customs-specialist.com ไปที่เมนู สมัครต่ออายุใบรับรองฯ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำร (Up load) ดังนี้
1.1 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก
1.2 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 สาเนาใบรับรองฯ เดิม (หากสูญหายให้แจ้งความหาย และแนบหลักฐานใบแจ้งความ)
***หมำยเหตุ*** เอกสำรข้อ 1.1-1.3 ต้องสแกนเป็นไฟล์ ไฟล์รูปภาพ นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น !!!!!!!!!!!!

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดส่งหลักฐาน

3. กรมศุลกากรจะส่ง Link ใบชาระเงิน ไปทางอีเมล์ของท่าน (อีเมล์ที่ใช้สมัคร) โดยผู้สมัครที่ต้อง Print ใบชาระเงิน และไปชาระเงินที่ธนาคาร วันที่ 14 – 31 มกรำคม 2562 เท่ำนั้น จำนวน 4,000.- (สี่พันบำทถ้วน)

4. นาหลักฐานการชาระเงิน และหลักฐานตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบใบเสร็จรับเงิน ที่สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร พร้อมรับตารางการฝึกอบรมเอกสำรและหลักฐำนกำรที่ต้องนำมำยื่น ภายหลังจากชาระเงินแล้ว ประกอบด้วย
1) ใบสมัครจากเว็บไซต์ จานวน 1 ฉบับ
2) เอกสารการชาระจากธนาคาร
3) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนำบัตรประจาตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – สกุล และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสาเนาลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้นาสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
4) รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 – 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายทุกใบ)
5) สำเนำใบรับรองผู้ชานาญการศุลกากร ฉบับเดิม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
*** หำกเอกสำรหำยให้แจ้งควำมและนำใบแจ้งควำมมำเป็นหลักฐำนในกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม***
6) กรณีไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ให้ทาหนังสือมอบอานาจที่ระบุ
 ชื่อผู้มอบอานาจ
 ชื่อผู้รับมอบอานาจ
 ระบุการมอบอานาจว่า “ให้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออำยุผู้ชำนำญกำรศุลกำกร”
 พยานบุคคล 2 คน
 ติดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
 สำเนำบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอำนำจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 สำเนำบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนำจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

5. สถาบันวิทยาการศุลกากร จะออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ชื่อตามความประสงค์ของผู้สมัคร และสามารถมารับใบเสร็จรับเงินได้ในวันถัดไปหลังจากได้ชาระเงินแล้ว หรือในวันเปิดการฝึกอบรม

ข้อกำหนดกำรฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน จึงจะมีสิทธิรับใบรับรองผู้ชานาญการศุลกากร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรมโดยเคร่งครัด ดังนี้
1) ลงชื่อเข้ารับการอบรมทุกวันที่มาอบรม (สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ลงชื่อย้อนหลัง และไม่อนุญาตให้ลงชื่อเข้าเรียนแทนผู้อื่น)
2) ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และงดรับโทรศัพท์ตลอดเวลาการอบรมในชั้นเรียน
3) เข้าเรียนตรงเวลา และติดตามข่าวสารประกาศจากทางสถาบันเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง
3. การฝ่าฝืนระเบียบการฝึกอบรม อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกคัดชื่อออก และไม่มีสิทธิสมัครเรียนในรุ่นต่อไป

ข้อควรทรำบ
เนื่องจำก ใบรับรองผู้ชำนำญกำรศุลกำกร ที่จะได้รับ จะเป็นฉบับภำษำอังกฤษ ผู้ชำนำญกำรศุลกำกรจึงต้องตรวจสอบชื่อภำษำอังกฤษ โดยให้ยึดตำมบัตรประชำชน เท่ำนั้น
************************************************************************
สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร
โทรศัพท์ 026677000 ต่อ 4927, 7871

อ่านต่อ: http://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_id=14232832404f505f48464b4a464b4d
ที่มา: http://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_id=14232832404f505f48464b4a464b4d